Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.

Odmítnout vše můžete zde.

NOVINKY

arr3DUBGANG WEAR 2022           ...

DUBGANG GARAGE

RENOVACE A ÚPRAVY VOZŮ ,

SERVIS YOUNGTIMERŮ

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti Jaroslav Bureš

se sídlem U Opatrovny 522/18, Liberec 4, 46001

identifikační číslo: 87532727

tel. kontakt : 720209500

info@dubgang.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dubgang.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jaroslav Bureš , se sídlem U Opatrovny 522/18,Liberec 4,46001, identifikační číslo: 87532727 , tel.: 720209500 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dubgang.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti při osobním odběru po předešlé dohodě s prodávajícím;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 241979272/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující však nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

5.2.      V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, musí dodržet následující postup: kupující informuje prodávajícího písemně na adresu sídla prodávajícího, prostřednictvím elektronické pošty na info@dubgang.cz , telefonem na telefonním čísle +420 720209500 , nebo prostřednictvím zprávy na Messengeru či Instagramu, o tom, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky nebo čísla faktury. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Prodávající v emailové podobě potvrdí kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. 

5.3.      Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta pro odeslání nebo předání zboží prodávajícímu zůstane zachována, pokud kupující odešle zboží na adresu sídla prodávajícího nejpozději poslední den této lhůty. 

5.4.      Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající vrátí kupujícímu tyto peněžní prostředky stejným způsobem, kterým je od kupujícího obdržel; jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal. 

5.5.      Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. 

5.6.      Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné pro seznámení se s produktem v takové míře, která by byla zákazníkovi umožněna v kamenné prodejně.

5.7.      Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nastanou okolnosti nezávislé na jeho vůli, které mu znemožňují dodání objednaného zboží kupujícímu. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných důvodů a také v případě, že: 

           a) kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě splatnosti; 

           b) kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, které bylo zasláno na jeho doručovací adresu                 na dobírku

           c) kupující si v případě osobního odběru nevyzvedne zboží v termínu stanoveném k                                vyzvednutí zboží, nejdéle do měsíce od potvrzení objednávky, ledaže se kupující dohodne s                  prodávajícím na novém termínu vyzvednutí zboží. 

 


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Prodávající se zavazuje zboží doručit nejpozději do 30 dní, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak, a to způsobem, který kupující zvolí v rámci své objednávky. Vybírat může z následujících možností:  

           - Osobní odběr na adrese U Opatrovny 522/18, Liberec 4, 46001

           - Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Česká pošta

6.2.       Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně bude kupující o možnosti vyzvednutí zboží informován prostřednictvím e-mailu. 

6.3.        Pokud není mezi kupujícím a prodávajícím výslovně sjednána lhůta pro doručení zboží delší než zákonná lhůta 30 dní, kupní smlouva zaniká a kupující nemá povinnost zboží od prodávajícího odebrat. 

6.4.        Po převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího zboží od dopravce převzít.   

6.5.        V případě, kdy kupující poruší svou povinnost převzít zboží, vyjma případů dle článku 6.4. těchto podmínek, vzniká prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany kupujícího. Pokud se prodávající v takové situaci rozhodne odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy dojde k jeho doručení kupujícímu. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. 

6.6.         Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve smlouvě, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě a jsou splatné po dobu 14 dnů od doručení e-mailu. 

 


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen zákon o ochraně spotřebitele). 

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době převzetí: 

           a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,                 které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na                         základě popisu zboží v e-shopu; 

           b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží                   tohoto druhu obvykle používá; 

           c) zboží je dodáno v odpovídajícím množství 

           d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 

7.3.      Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v době 12 měsíců od jeho převzetí        kupujícím.

7.4.      Prodávající neodpovídá za vady zboží podle předchozího odstavce tohoto článku: 

           a) u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána 

           b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; 

           c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo             při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží 

7.5.      Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad nebo výměnu součásti zboží (týká-li se        vada pouze součásti zboží): 

          a) v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku, pokud to              není vzhledem k povaze vady nepřiměřené

          b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady              po opravě nebo pro větší počet vad 

7.6.      Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy: 

            a) v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku, pokud                  není možné dodání nového zboží nebo výměna součásti zboží a současně pokud to není                      vzhledem k povaze vady neúměrné, zejm. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;                      nebo 

            b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt                      vady po opravě nebo pro větší počet vad. 

7.7.      Kupující má právo na bezplatné odstranění vady v případě, že zboží nemá vlastnosti                  stanovené   ve druhém odstavci tohoto článku. 

7.8.      Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží: 

            a) v případě, že neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží                bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží; nebo 

            b) v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo              zboží opravit; jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by              zjednání nápravy působilo kupujícímu značné potíže. 

7.9.      Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za sníženou         kupní cenu nebo o zboží použité, má kupující namísto práva na výměnu zboží právo na                       přiměřenou slevu. 

7.10.      Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má  vadu, a/nebo pokud vadu sám způsobil. 

 

 


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dubgang.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy kupní smlouvy, pro plnění svých právních povinností, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas. 

9.2.     Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s PODMÍNKANI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o nich ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Podmínky ochrany osobních údajů taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. 

9.3.      V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.  

 

 

10. REKLAMACE ZBOŽÍ

10.1.     Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči. S konkrétními pokyny jak při reklamaci postupovat se kupující může seznámit v reklamačním řádu .

10.2.      Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

10.3.      Kupující může práva z vadného plnění uplatnit osobně v provozovně prodávajícího či na adrese sídla prodávajícího (a to pouze během provozní doby stanovené prodávajícím) nebo písemným oznámením vady spolu se zasláním vadného zboží na adresu sídla případně adresu provozovny prodávajícího. Kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, a to zejména přiložením dokladu o zaplacení nebo kupní smlouvy, které kupující obdržel při převzetí zboží. 

10.4.     Kupujícímu náleží náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění práva z vadného plnění (zejm. poštovné) pouze v případě, že tato reklamace vad byla oprávněná. Kupující je povinen právo na náhradu účelně vynaložených nákladů uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží. 

10.5.      Prodávající předá v provozovně nebo zašle kupujícímu na jeho adresu uvedenou v oznámení vady písemné potvrzení nebo email o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem této reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a v jaké lhůtě a jakým způsobem bude reklamace kupujícího vyřízena. Po vyřízení reklamace prodávající předá v provozovně nebo zašle kupujícímu také písemné potvrzení o provedení smluvené nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

10.6.     Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne, kdy prodávající od kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 

10.7.     Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy prodávající od kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného zboží, ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou na delší lhůtě. Pokud prodejce reklamaci nevyřeší do 30 dnů, nabývá kupující právo od smlouvy odstoupit, případně požadovat přiměřenou slevu. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem, kdy prodávající uspokojil práva kupujícího z vadného plnění, případně dnem, kdy prodávající zaslal kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

 


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ     

11.1.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2.      Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.6.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jaroslav Bureš,U Opatrovny 522/18,Liberec 4, 46001, adresa elektronické pošty info@dubgang.cz, telefon 720209500.

 

V Liberci dne 25.5.2018
Jaroslav Bureš